Skip to main content
Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Home  › ... Informatie › Onderwijs

In alle groepen wordt specifiek aandacht gegeven aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Door gesprekken met kinderen aan de hand van de themalessen uit de methode streven wij ernaar de ontwikkeling van de persoonlijke groei van het kind te stimuleren.
De thema’s die acht jaar lang in elke groep aan de orde komen zijn:

 • Ervaringen delen
 • Aardig doen
 • Samenwerken en spelen
 • Een taak uitvoeren
 • Jezelf presenteren
 • Een keuze maken
 • Opkomen voor jezelf
 • Omgaan met ruzie
   

Observaties door de leerkrachten zijn hierbij van groot belang. Dit jaar maken we de overstap naar Zien - een programma dat de sociale competenties meet. Zien is een onderdeel van ons leerlingadministratieprogramma. De leerkracht kan zo inspelen op de sociale emotionele ontwikkeling van het kind of groep wanneer er veranderingen optreden.

 

Cognitieve ontwikkeling

De Sjalomschool geeft onderwijs volgens het leerstofjaarklassen systeem.
In de groepen 1 en 2 hebben we gekozen voor gemengde kleutergroepen. Reden hiervan is dat we grote meerwaarde zien in het ontwikkelingsgerichte werken bij jonge kinderen.
Dit betekent dat er kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in de klas zitten. De ontwikkeling bij de jongste kinderen van de school kan per kind heel erg verschillen. Alle kinderen worden nauwgezet in hun ontwikkeling gevolgd. Wanneer het nodig is krijgen de kinderen een extra stimulans op de nog te ontwikkelen gebieden. Ook zien wij meerwaarde in het feit dat kinderen op cognitief en sociaal gebied ook veel van elkaar kunnen leren. Een groot voordeel dat de jongste kinderen het voorbeeld zien van de oudsten. Tevens zijn de oudere kinderen behulpzaam bij de jongere kinderen.

 

Werken vanuit een thema

Het onderwijs in de onderbouw (gr. 1 / 2) wordt aangeboden vanuit thema’s uit de methode "Kleuterplein."
Deze methode werkt met alle verschillende ontwikkelingsgebieden:

 • spelactiviteiten
 • reken- / wiskunde activiteiten
 • taal / woordenschat activiteiten
 • lees / schrijfactiviteiten
 • constructieve activiteiten etc.

 

Voorbeelden van thema’s zijn: het weer, het hele jaar rond, de winkel, post, gezondheid etc.
De kinderen worden “uitgenodigd” om deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. De leerkrachten stimuleren de kinderen om mee te doen.
 
In de leerjaren 3 t/m 8 wordt er gewerkt met het leerstofjaarklassen systeem.
Elke ochtend zijn alle groepen bezig met rekenen, lezen en taal.
 
Naast de overdracht van kennis is er veel aandacht voor het leerproces:

 • het uitwisselen van informatie
 • hoe zijn de kinderen aan hun oplossing gekomen
 • hoe is het product tot stand gekomen
 • de kinderen presenteren hun werk in de groep.

 

Zelfstandig werken

Al vanaf het eerste leerjaar worden de kinderen getraind in zelfstandig werken.
Dit is een werkvorm waarbij de kinderen, zonder direct aandacht van de leerkracht te krijgen, hun werk uitvoeren. Het niveau van het werk is aangepast, zodat de kinderen zonder al te veel hulp zelfstandig aan de slag kunnen.
De doelstellingen van zelfstandig werken zijn:

 • kinderen leren zoveel mogelijk hun eigen problemen op te lossen
 • kinderen leren elkaar te helpen
 • de leerkrachten tijd en ruimte geven om andere kinderen, tijdens het zelfstandig werken, te helpen.

 

Op termijn leren de kinderen te werken met uitgestelde aandacht. Dit heeft een positieve invloed op het zelfstandig studeren. Naarmate de kinderen ouder worden nemen de frequentie en de tijdsomvang van het zelfstandig werken toe.

 

Zorg 

De gegevens betreffende de toetsgegevens van alle leerlingen worden bijgehouden in een LeerlingVolgSysteem (LVS). Het systeem waar wij mee werken heet Parnassys. Op deze wijze kunnen wij de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig bijhouden.
Wanneer een leerkracht zorg heeft om een leerling op cognitief of sociaal emotioneel vlak kan er beroep gedaan worden op de interne begeleider (IB-er).
Op onze school is dat een leerkracht met extra taken. Zij heeft een speciale opleiding gevolgd om kinderen te onderzoeken, leerkrachten te adviseren, kinderen incidenteel binnen of buiten de groep extra te begeleiden. De ouders worden over deze extra hulp geïnformeerd door de leerkracht.

 

Methodes

De methodes die op de Sjalomschool gebruikt worden zijn:

 • Kind op Maandag Bijbelse geschiedenis
 • Kleuterplein Voorbereidend lezen / rekenen gr. 1/2
 • Lijn 3 Taal- / leesonderwijs gr. 3
 • Taal Actief Taalonderwijs gr. 4 – 8
 • Nieuwsbegrip Begrijpend lezen gr. 4 – 8
 • Timboektoe Technisch lezen gr. 4 – 8
 • Alles telt Rekenonderwijs gr. 1 – 8
 • Schrijven leer je zo! Schrijfonderwijs gr. 1 – 6
 • Teak it easy     Engels gr. 1 -  8
 • Verkeerskrant Verkeer gr. 3 – 8
 • Brandaan Geschiedenis gr. 5 – 8
 • Meander Aardrijkskunde gr. 5 – 8
 • Naut Biologie gr. 5 – 8
 • Moet je doen! Expressievakken

 

Voor verdere informatie zie de gehele schoolgids op deze website