Skip to main content
Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Home  › ... Informatie › Visie

Om onze visie handen en voeten te geven heeft de Sjalomschool een koersdocument geschreven waarin wij duidelijk beschrijven wat wij willen binnen onze organisatie.

Leren is investeren in de kwaliteit van je toekomst

Visie 

De Sjalomschool is een Vreedzame School waar de veiligheid van de leerling, de professional en de ouder het allerbelangrijkste is.  
Alleen vanuit veiligheid, liefde en plezier kan iedereen zich ontwikkelen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. 

 

Missie 

Binnen de Vreedzame School staan voor ons als speerpunten: |
 
1: Veiligheid 
2: Identiteit 
3: Rol van ouders 
4: Ontwikkeling van het kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied  
5: Begeleiding van kinderen van 0-13 

1: Veiligheid

Wij bieden een veilige, vertrouwde omgeving waar kinderen leren om te zorgen voor zichzelf en elkaar. Daarom willen wij: 

 • in de wisselwerking tussen ouder, kind en professional op een respectvolle manier duidelijke grenzen in het belang van het kind aangeven. 
 • een veilige omgeving creëren door rust te brengen in en om de school.  
 • een Vreedzame school zijn, waarin alle partijen rondom het kind staan.  
 • gebruik maken van de kwaliteiten van onze professionals, ouders en wijkbewoners.  
 • dat alle betrokkenen de richtlijnen in het protocol sociale media volgen.

 
2: Identiteit 

Wij willen in ons werk uitdragen dat we achter de Christelijke normen en waarden staan en de boodschap van Jezus willen voorleven in ons dagelijks handelen. Daarom willen wij:  

 • met ons godsdienstonderwijs mede ons onderwijs vormgeven en hierover praten met de kinderen.  
 • dat ouders bewust kiezen voor een christelijke identiteit en zich hieraan conformeren.  
 • respectvol omgaan met andere geloofsovertuigingen.

  
3: Rol van ouders 

Wij vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk. Wij werken vanuit een open karakter aan de ontwikkeling van het kind, zowel ouders als professionals met hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarom willen wij: 

 • ouders informeren over de vorderingen van de leerling op cognitief , sociaal en emotioneel gebied.  
 • dat ouders belangrijke informatie over het welzijn van hun kind(eren) met ons delen.  
 • dat de ouders zich goed op de hoogte stellen van de informatie die vanuit school tot hun komt. 
 • de mogelijkheid aan ouders geven om mee te denken met de organisatie in de school. Te denken aan een ouderraad, medezeggenschapsraad.  
 • dat ouders meewerken binnen hun eigen mogelijkheden aan de activiteiten van de school. 


4: Ontwikkeling van het kind op sociaal, emotioneel en cognitief gebied

Wij vormen een afspiegeling van de samenleving. Alles wat in de samenleving speelt zien we terug in onze organisatie. Onze kerntaak is naast de cognitieve ontwikkeling, de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied. Daarom willen wij: 

 • een stimulerende en uitdagende leeromgeving bieden.
 • blijven groeien naar beter onderwijs.
 • een veilig klimaat creëren, waarin een kind kan werken en spelen. Samen met de kinderen ontdekken we op
 • school en daarbuiten dat we met elkaar kunnen leven en leren.
 • het kind stimuleren in zijn ontwikkeling: de groei in competentie (ik kan het), in autonomie (ik kan het zelf), en in relatie (ik kan het samen met anderen). Elk kind is uniek.
 • aansluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind.
 • ons als team blijvend ontwikkelen om het kind zo goed mogelijk te begeleiden in het leerproces. 

 

5: Begeleiding van kinderen van 0-13 

Wij houden alle kinderen nauwlettend in de gaten. Bij het signaleren van zorg gaan we met de verschillende partijen in gesprek om de hulpvraag helder te krijgen en te komen tot een passend aanbod. Daarom willen wij: 

 • de ouders op de hoogte stellen wanneer wij ons zorgen maken over het kind. 
 • binnen onze organisatie samenwerken en met de partners die bij het kind betrokken zijn. 
 • een passend aanbod bieden gedurende de dag waarbij we rekening houden met behoeftes, interesses en talenten. 
 • een goede samenwerking tussen de leerkracht, interne en externe organisaties.