Skip to main content
Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Sjalomschool

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De medezeggenschapsraad controleert en adviseert de school in het gevoerde beleid.

De medezeggenschapsraad bestaat tijdens het schooljaar 2023/2024 uit de volgende (4) leden:

  

Namens de ouders:

Suzanne Proctor, moeder van Isabella (groep 4) en Olivia (groep 7)
Alex van Eck, vader van Olivia (groep 4)
 

Namens het team:

Daan Krijgsman en Sarah Offermans

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Mocht u iets onder de aandacht van de raad willen brengen of een vergadering van de raad willen bijwonen stuur dan een mailtje naar mr.sjalomschool@stichtingpcpo.nl. De data waarop de raad dit cursusjaar nog bijeenkomt kunt u vinden in de nieuwsbrieven die uw kind meekrijgt.
 

In de vergaderingen, ongeveer zes per jaar, wordt gesproken over zaken die van belang zijn voor de school. Enkele zaken zijn: de schoolgids, het schoolplan, het formatieplan, het personeelsbeleid en de veiligheid in school. De MR behartigt de belangen van ouders, kinderen en het team. In alle zaken die de school aangaan kan de raad gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd voor welke zaken de raad adviesrecht heeft en voor welke zaken het bestuur de instemming van de raad, van de ouder- of personeelsgeleding nodig heeft, voordat het een voorgenomen besluit kan uitvoeren.

De raad bestaat uit 4 leden:twee leerkrachten en twee ouders. De raad kent een voorzitter en een secretaris. De samenstelling van de medezeggenschapsraad wordt, evenals die van de ouderraad, in de maand september, na de verkiezingen, bekend gemaakt.

Binnen de Stichting P.C.P.O. is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad, waarin alle MR-en vertegenwoordigd zijn met twee leden, is belast met het bovenschoolse beleid (bijvoorbeeld bij een fusie of personeelszaken).De MR kiest zelf zijn vertegenwoordigers voor de GMR.